Laat je inspireren

K!NDT is een beweging van enthousiaste professionals en organisaties die op deze manier met elkaar willen samenwerken om elk kind een goede, veilige en gezonde start en toekomst te geven. Op deze pagina delen we onze blik en ervaringen.

Wil jij dat ook?

Mail ons via info@kindt.co. We horen en delen het graag.

Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc over de Kansencirkel

"De eerste 1000 dagen van een kind zijn zo belangrijk. Opvallend dat er nog weinig preventief wordt ingezet voor alle ouders. Het gedachtengoed van K!NDT is heel mooi om in de eerste 1000 dagen de verbinding op te zoeken in belang van het kind. ​K!NDT overstijgt namelijk ​alle werkgebieden en spreekt echt de taal van het kind. Ondanks de verschillende gebieden is K!NDT dé verbindende factor. Het gedachtengoed verbindt."
Nicky Schijvens
Directeur Groei Veilig | Schildje
Denise Jacobs
Jeugd- en gezinsprofessional Sterk Huis

Stem van het kind, kansen en bewustzijn

“Ik werk graag met de Kansencirkel en K!NDT cirkel, omdat die uitgaan van het perspectief van het kind. Kinderen kunnen hun stem, wensen en ideeën laten horen.

Ze vertellen wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Vanuit mijn expertise kan ik meedenken en mee doen wat er nodig is.

De kracht zit in het denken vanuit kansen. Wat gaat er al goed en waar liggen er mogelijkheden om de kansen te vergroten?

Als ouders, school en hulpverlening spreek je zo dezelfde taal en heb je alleen een gezamenlijk belang: ‘’dat het kind zich optimaal kan ontplooien”.

Met hulp van de KINDT cirkel maak ik ouders bewust van hoe ontwikkelkansen van hun kind te vergroten. Ook een keer bij ouders die vooraf zeiden tevreden te zijn met de ontwikkeling van hun kind, maar in het gesprek realiseerden waar de ontwikkeling nog extra aandacht of ondersteuning vroeg.

In een ander gesprek kreeg ik met hulp van de KINDT cirkel goed zicht op wat het voor een vierjarig meisje betekent om op te groeien tussen twee culturen. School en ouders konden hierdoor ‘achter het gedrag’ kijken en samen op zoek gaan naar wat het meisje op school en thuis nodig heeft.

"Persoonlijk vind ik het een heel waardevol hulpmiddel. Ik zie er echt de meerwaarde van in en probeer het binnen mijn stage als jongerencoach meteen te integreren. Het wordt hoog tijd dat er MET kinderen gepraat wordt en gevraagd wordt hoe ze zelf de dingen zien. Ook de communicatie tussen ouders en professionals moet meer gelijkwaardig en de Kansencirkel biedt hier naar mijn mening uitstekend de gelegenheid voor. Ik word er ontzettend enthousiast van!"
Stacey Geesink
Student Fontys Hogeschool Pedagogiek

Soof en Heidi over de Kansencirkel

Thomas van Summeren
Directeur Kinderopvang en Bedrijfsvoering De Spelende Kinderopvang

Inzoomen op kansen

“Wat ik mooi vindt aan K!NDT is dat je samen met kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en professionals in gesprek gaat. K!NDT zorgt daarbij voor een positieve dimensie doordat je inzoomt op kansen in plaats van onmogelijkheden. Ook kinderen worden actief betrokken.

Dit past goed binnen onze visie waarbij ook kinderparticipatie hoog in het vaandel staat. Het zit in ons DNA om kinderen te betrekken bij de uitvoering van hun eigen ideeën.

"Het mooiste dat je een kind kunt geven is geloven in de kernkwaliteiten van het kind en hier met je liefde bij aansluiten; precies wat K!NDT doet.
Barend Spijkers
Praktijk Barend Spijkers
Lisanne Brekelmans
Pedagogisch leerkrachtondersteuner basisschool De Zuidwester en Huiskamer basisschool De Zuidwester.

Dit is voor mij de toekomst

“K!NDT is voor mij echt de toekomst als het gaat om gesprekken voeren over en met kinderen. Vanuit een kans gaan kijken i.p.v. een belemmering. In het kansencirkel gesprek zag ik dit ook terug. Ouders, leerkrachten en verdere betrokkenen zijn het niet gewend om vanuit een kans te kijken. Door dit besef zorgde dat het gesprek totaal anders verliep en waarbij de eerst nog sceptische ouder uiteindelijk omdraaide tijdens het gesprek. Vanuit de beste bedoelingen vanuit het kind kijken met daarin veel warmte en een positieve blik zorgt het ervoor dat de drempel lager komt te liggen en komt de behoefte van het kind naar voren. Het belangrijkste vind ik nog wel dat het kind een groot onderdeel is van de Kansencirkel waardoor je niet over maar met het kind praat over zijn of haar kansen.”

"Doordat iedereen de Kansencirkel voor zijn of haar neus heeft worden ouders professional van hun eigen kind. En dat zijn ze eigenlijk altijd, maar dat vergeten we een beetje in de snelheid en efficiëntie van de gesprekken die we tegenwoordig voeren."
Jennemieke Hopmans
Schoolmaatschappelijk werker IMW Tilburg
Sonia Monroy
Docent Pedagogiek/
orthopedagogiek
Fontys Hogeschool Pedagogiek

Als coach maakt mij dit blij

“Samen met de studenten van de K!NDT projectgroep zijn we afgelopen jaar gericht geweest op het leren werken met de Kansencirkel. Twee aspecten zijn heel belangrijk: Het eerste aspect is de creativiteit die dit middel creëert om in gesprek te gaan met kinderen. De studenten hebben zelf ontdekt dat ze zelf creatief moeten zijn. Het is bijna een randvoorwaarde van de Kansencirkel. Daarbij is een goede voorbereiding noodzakelijk. Je kunt niet zomaar gaan zitten kletsen. Het tweede aspect is inhoudelijk: De Kansencirkel dwingt mensen om bewust te zijn van de perspectieven van waaruit ze naar een kind kijken.

Het mooie aan de Kansencirkel is dat de ontwikkelgebieden niet los van elkaar zijn. Kinderen komen bijvoorbeeld niet tot actie of activiteit als een omgeving niet veilig voelt en dat laat de cirkel en het gesprek zien. Afgelopen jaar is een bewustwordingsproces geweest voor de studenten en heeft echt urgentie en behoefte gecreëerd aan kennis die ze nodig hebben om echt met kinderen in gesprek te gaan. Als hun coach maakt mij dit blij.”

Addy van Berkel
Schoolmaatschappelijk werker IMW Tilburg

Mijn kennismaking met K!NDT,
en mijn innovaties Babbelbox en Toolbox

Vanuit enthousiasme, betrokkenheid en de liefde voor kinderen wordt er met verschillende professionals gekeken naar manieren om kinderen centraal te stellen. Dit gebeurt door met elkaar het gesprek aan te gaan en van gedachten te wisselen zonder dat er een visie opgelegd wordt. Ik blijf graag betrokken bij K!NDT en de mooie dingen die ze doen!

Studie Social Work
Op mijn veertigste heb ik ervoor gekozen om de deeltijdopleiding Social Work te gaan volgen bij Avans Breda. Na twee jaar gezin, werk, studie en korte stages gecombineerd te hebben, heb ik mijn toenmalige baan opgezegd en ben naast mijn studie stage gaan lopen bij het IMW Tilburg om nog meer ervaring in de praktijk op te doen. Ik heb een jaar stage gelopen bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in Goirle en vervolgens mijn afstudeerstage bij het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) in Goirle. Tijdens mijn afstuderen en daarna heb ik korte tijd als onderzoeker gewerkt binnen de Toegang. Inmiddels ben ik werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op drie basisscholen in Tilburg.

Stage SMW
Tijdens de stage bij het SMW liep ik mee met twee collega SMW’ers die op de acht basisscholen in Goirle werken. Het doel van het Schoolmaatschappelijk werk is om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen door het versterken van hun competenties. Schoolmaatschappelijk werkers gaan preventief en laagdrempelig te werk in samenwerking met school, de leerling en ouders. SMW kan gezien worden als de schakel tussen onderwijs en zorg.

Afstudeeronderzoek ‘het horen van de stem van kinderen op de basisschool als het gaat om hun welzijn en ontwikkeling’
Het viel me op tijdens de gesprekken met kinderen dat zij vaak heel goed kunnen verwoorden wat er aan de hand is, waar ze mee zitten of waar ze tegenaan lopen. Ook zijn kinderen heel goed in het zelf vinden van oplossingen. Toch merkte ik ook dat er tussen volwassenen (zorg- en onderwijsprofessionals en ouders) vaak óver het kind gesproken werd, zonder dat er mét het kind zelf gesproken was. Dit was voor mij de aanleiding om mijn afstudeeronderzoek te doen over het horen van de stem van kinderen in het basisonderwijs.

Kansencirkel en K!NDT cirkel
Ondertussen had ik, door een pilot die gaande was in Goirle, kennisgemaakt met de Kansencirkel, K!NDT en de K!NDT cirkel. De Kansencirkel wordt gebruikt als gespreksleidraad om de stem van het kind te horen vanuit wat goed gaat in de ontwikkeling van het kind. Ook zorgt de Kansencirkel ervoor dat alle ontwikkelgebieden die van belang zijn bij de ontwikkeling en welzijn van het kind aangestipt worden. Vervolgens gaat het gezamenlijke gesprek over hetgeen nodig is om de situatie van het kind te versterken en wie daar op welke manier aan kan bijdragen. Het gebruik van de Kansencirkel past heel goed bij de verbindende principes die K!NDT stelt. Het gebruik van de Kansencirkel is door K!NDT, samen met een aantal kinderen, aangepast naar een K!NDT cirkel die voor kinderen meer tot de verbeelding spreekt.

Conclusie afstudeeronderzoek
Mijn onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, gesprekken met onderwijsprofessionals, SMW’ers en basisschoolleerlingen en een enquête onder onderwijsprofessionals. De conclusie was dat we, ondanks dat we het allemaal erg belangrijk vinden om kinderen een stem te geven, het in praktijk lastig vinden. Om de stem van kinderen te horen is de houding van de volwassene erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk alle ontwikkelgebieden aan bod te laten komen. Gesprekken die leerkrachten voeren met leerlingen gaan vaak over leerprestaties en hoe daarin te kunnen ondersteunen. Als het gaat om gesprekken met leerlingen die te maken hebben met andere ontwikkelpunten zoals gezondheid, erbij horen, respect en veiligheid bijvoorbeeld worden deze weinig gevoerd door leerkrachten. Dit heeft onder andere te maken met een stukje handelingsverlegenheid blijkt uit de enquête die ik gehouden heb. Onderwijsprofessionals zijn op zoek naar ‘tools’ die ondersteunen in deze gesprekken. In het onderwijs lijkt er sprake te zijn van een kanteling als het gaat om het betrekken van ouders en leerlingen bij de ontwikkeling van de leerlingen, dit vraagt om een andere kijk. Daarnaast speelt tijd ook een grote rol hierin, omdat gesprekken waarin breed uitgevraagd wordt, veel tijd kosten.

Innovatie
Naar aanleiding van het onderzoek dat ik heb gedaan, heb ik een ‘toolbox’ ontwikkeld voor volwassenen waarin ‘tools’ zitten om op de juiste manier het gesprek aan te gaan. Ook heb ik een babbelbox gemaakt. Deze bevat materialen die door kinderen gebruikt kunnen worden om de verschillende ontwikkelpunten te bespreken die genoemd worden in de Kansencirkel/K!NDTcirkel.

Tijdens mijn huidige baan als SMW’er hoop ik de stem van veel kinderen te mogen horen en samen met andere professionals te zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen! Ik ben ervan overtuigd dat het ons allemaal veel op zal leveren!

Astrid Plagmeijer
Lid van College van Bestuur Xpect013

K!NDT als mogelijke bouwsteen voor verbinding en effectieve samenwerking

“Iedereen is het er wel over eens dat kinderen, ongeacht hun achtergrond of sociale en economische situatie, gelijke kansen zouden moeten hebben om zich te ontwikkelen. In de meest ideale situatie zijn hiervoor de grenzen tussen de verschillende maatschappelijke organisaties, tussen hun verschillende doelen en budgetten verdwenen en werken alle professionals samen om het goede voor elk kind te doen. Als alle kinderen echt gelijke kansen zouden krijgen om uit te vinden waar hun talenten liggen en deze kunnen ontwikkelen, zouden minder kinderen (en ouders) ondersteuning nodig hebben en ontwikkelen meer kinderen zich tot onafhankelijke en werkende deelnemers aan onze samenleving. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit zal leiden tot een positieve trend in de ontwikkeling van het welzijn en de welvaart in onze regio.

Maar als iedereen het hier over eens is, waarom zijn er dan nog te veel kinderen voor wie dit niet geldt en waarom is het zo moeilijk om hier iets aan te veranderen? Het antwoord hierop is dat het een complex probleem in een complex systeem is en dat er kennis, vertrouwen en doorzettingsvermogen nodig is om hier met alle betrokkenen verandering in aan te brengen.   

Eén van de bouwstenen hiervoor kan K!NDT zijn, als een gemeenschappelijke taal voor professionals die met kinderen werken.  Door te werken vanuit dezelfde waarden en ontwikkelgebieden, is het makkelijker om elkaar te begrijpen en tot een effectieve samenwerking  tussen de verschillende partners te komen. Het kan de verbinding zijn tussen de vele initiatieven en projecten die er op dit gebied zijn. Denk hierbij aan de LEA, In De Buurt Gebeurt Het, Team-op-Maat, SmartStart, Hotspots, Taskforce kindermishandeling, etc.. Initiatieven vanuit verschillende domeinen en domein overstijgend. Een betere verbinding en samenwerking voorkomt dat we dingen dubbel doen of elkaar zelfs tegenwerken. Het zorgt voor een integrale visie op het welzijn en de ontwikkeling van het kind en hierdoor een meer effectieve en efficiënte inzet van beschikbare expertise en financiële middelen. Met als doel om elk kind die kansen te geven die het nodig heeft voor een goede start en toekomst.”

“Ik ben het meest dankbaar voor dat Liam gezien wordt en dat hij mag zijn wie hij is.”
Sahar
Mama van Liam
Ronald
Intern Begeleider en Pedagoog

Trots dat ouders zich verbonden voelen

“Wat me trots maakt is dat alle professionals elkaar gevonden hebben. Dus dat we echt organisatie overstijgend collega’s van elkaar zijn en dat dat ook echt zo voelt. En waar ik heel trots op ben is dat ouders zich verbonden voelen en daarmee moeten we eigenlijk dienstverlenend of ondersteund zijn aan de rol die ouders hebben. Op basis daarvan bouw je ook aan de relatie met ouders, maar ook met het kind, waardoor ook de gesprekken met het kind makkelijker wordt omdat zij ook voelen dat ouders en school op een lijn zitten.”

"Ik vind het aller belangrijkste dat ouders en kind erbij betrokken zijn."
Annie Wijffels
Jeugdverpleegkundige GGD Hart voor Brabant

Ouders over de Kansencirkel

“Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik heb het gevoel dat er naar me geluisterd wordt. Dat ik erin meegenomen word en dat wat ik vind er ook toe doet.”
Jeannet Moelker
Begeleider Passend Onderwijs, beschrijft de reactie van een ouder waar ze het kansencirkelgesprek bij voorstelde.

Professionals over de Kansencirkel

Christel Heeren
Ambulant specialistisch hulpverlener/gedragscoach Sterk Huis
Team op Maat basisschool de Zuidwester
Team op Maat basisschool Don Sarto
Regionaal design team Smart start

Dit is zoals ik altijd al met kinderen bezig ben en wil zijn!

:Mijn eerste reactie toen ik over de Kansencirkel hoorde was:

Hoe ongelooflijk fijn en goed dat dit op deze manier wordt geïntroduceerd in Nederland. Dit is zoals ik altijd al met kinderen bezig ben en wil zijn!

Het denken in kansen en mogelijkheden is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. Met regelmaat merk ik tijdens bijeenkomsten in het land dat interprofessioneel samenwerken een grote wens is, maar ook dat er nog een lange weg te gaan is. Ik vind dat de Kansencirkel hier heel goed voor gebruikt kan worden. Het geeft eenzelfde focus. Namelijk waar liggen kansen voor een kind, gekeken naar de behoefte vanuit het kind. Mijn ervaring op momenten dat de Kansencirkel is ingezet, is dat ouders en kinderen hier op een heel natuurlijke en positieve manier in mee kunnen en mee gaan denken wat er speelt in het leven van het kind en hoe hier ook actie op ingezet kan worden. Ook bij ouders is de K!NDT cirkel gebruikt zodat beiden, ouders en kind, hetzelfde uitgangspunt hebben. Dit heeft heel goed gewerkt, omdat de woorden van het kind zijn gebruikt en deze herkenbaar zijn voor ouders en iedereen die direct in contact staat met het kind. Waardoor als vanzelf dezelfde taal gebruikt wordt en iedereen elkaar begrijpt.  Ouders waarderen het erg als er op deze positieve manier aandacht voor hun kind is en staan open voor de ondersteuning die dan op school wordt ingezet is onze ervaring.

Mijn ervaring is ook dat professionals vanuit diverse invalhoeken tijd nodig hebben om te kunnen schakelen. Het helpt enorm als er concrete voorbeelden zijn en successen worden benoemd. Het belangrijkste in mijn ogen is om het gewoon te gaan doen en gaandeweg van elkaar, maar zeker ook van kinderen te leren!”

Charlie (0 – 6 jaar)

Charlie Helpt

Charlie is een initiatief van kinderopvang, scholen en ondersteunende personen en organisaties in de buurt Oud-Reeshof. Voor ouders en verzorgers met kinderen van nul tot en met zes jaar met vragen over fijn wonen, leven en opvoeden in de buurt.

Charlie bestaat uit een kennismakingsdoosje, de website charliehelpt.nl en Team Charlie.
Op de website charliehelpt.nl vind je informatie over fijn wonen, leven en opvoeden in de buurt Oud-Reeshof. Waar je andere ouders, verzorgers en kinderen kunt ontmoeten of hulp kunt vragen voor jou of je kind. Team Charlie zijn alle professionals uit de buurt die je ook graag helpen als je een vraag hebt. We helpen je graag.

Charlie is ontwikkeld om de buurt Oud-Reeshof samen te brengen en ouders, verzorgers en hun kinderen te ondersteunen waar ze dat nodig hebben. Met als doel om elkaar te vinden wanneer er nog geen problemen zijn of wanneer problemen nog klein zijn. Dat begint bij bewustwording van wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling en wat en wie er in de buurt is om ze daarbij te helpen.  Charlie is een manier om elkaar te ontmoeten en uit te leggen waar je om hulp kunt vragen als je dat nodig hebt. De buurt Oud-Reeshof heeft het K!NDT gedachtengoed en de acht ontwikkelgebieden als basis gebruikt voor Charlie.

Ouderochtend basisschool Franciscus

Samen met het team van basisschool Franciscus hebben GGD Pedagoog Anke van den Brand en K!NDT een ouderochtend georganiseerd voor ouders en verzorgers van kinderen tot en met 7 jaar. Na uitleg over K!NDT en de Kansencirkel, legde Anke ouders concreet uit wat kinderen nodig hebben per ontwikkelgebied en wat ze als ouders kunnen doen.

Deze uitleg hebben we vervolgens ook gebruikt in het maken van de website charliehelpt.nl voor Charlie.

basisschool De Zuidwester & Huiskamer

“In de drukte van de dag, sta je even stil”

Claire Schilte (Intern begeleider) en Lisanne Brekelmans (Pedagogisch leerkrachtondersteuner) vertellen over hoe zij K!NDT gebruiken op basisschool De Zuidwester. Claire houdt als Intern Begeleider een Kansencirkel gesprek met een kind wanneer een ouder of leerkracht daar een aanleiding voor ziet. Voor de Huiskamer werkt De Zuidwester met een zelf ontwikkeld Kindplan waarin ze K!NDT combineren met alles wat ze hun kinderen gunnen.

“Een aantal jaar geleden zijn wij in aanraking gekomen met K!NDT. Dit gedachtegoed sloot aan bij wat wij als school onze kinderen wensen. Vanuit de Kansencirkel zijn we samen gaan kijken hoe we K!NDT passend konden maken voor onze kinderen en onze school. Op dit moment worden de Kansencirkel gesprekken gehouden door een kind en de Intern Begeleider. Hiermee willen wij het kind een stem geven om signalen die we hebben gekregen te kunnen duiden. Vanuit dit gesprek kijken we naar de kansen van het kind en hoe wij daar als volwassenen daar in kunnen ondersteunen.”

Bij ons op school hebben we een Huiskamer gerealiseerd om kinderen met specifieke leerdoelen te ondersteunen. Deze leerdoelen hebben betrekking op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies. Wanneer vanuit het Kansencirkelgesprek blijkt dat ondersteuning vanuit de Huiskamer passend kan zijn, wordt Lisanne hierbij betrokken.

 We hebben ook een Kindplan gemaakt dat gebaseerd is op de verschillende methodieken waar wij gebruik van maken/in opgeleid zijn en we hebben deze passend gemaakt naar onze pedagogisch sensitieve visie. De leerdoelen uit het Kansencirkelgesprek neemt het kind en Lisanne mee in het Kindplan van de Huiskamer.”

 Leerlingen zijn enthousiast om met de Kansencirkel aan de slag te gaan. Het is voor hen betekenisvol. Door de juiste vragen te stellen, kunnen leerlingen heel goed aangeven waar zij tegenaan lopen en waar zij eigenlijk hulp bij nodig hebben. De leerlingen met wie Claire de Kansencirkelgesprekken voert, vragen zelf wanneer het gesprek een vervolg krijgt. Ze zijn trots op hun eigen papier.

 Ouders geven aan dat als je het gesprek erbij pakt en het komt vanuit het kind, dan wordt het geaccepteerd. Het maakt gesprekken soepeler omdat het kind centraal staat. Je vertrekt vanuit de stem van het kind.

 Wij gunnen onze kinderen veel en dat bereiken we niet in een dag. Geef het tijd en blijf stappen zetten. Het is belangrijk te bepalen wat je stip wordt op de horizon. En welke stappen er nodig zijn om bij deze stip te komen. Geef het proces tijd. Maak kleine stapjes zodat je in beweging blijft en sta stil bij je tussentijdse successen en vier deze!

Ga daarnaast veel oefenen en uitproberen. Gaandeweg ontdek je wat past bij jou en jouw school.
En onthoud door samen vanuit kansen voor het kind te denken, ben je altijd op de goede weg.
Wil je schoolbreed met de Kansencirkel aan de slag, neem dan je hele team mee in dit proces

Intern Begeleider bs Hartevelden

Kim Houtepen, Intern Begeleider van basisschool Hartevelden, deelt haar blik over wanneer zij K!NDT gebruikt en op deze manier in gesprek gaat. Deze uitleg hebben we vervolgens ook gebruikt in het maken van de website charliehelpt.nl voor Charlie.

“Mijn naam is Kim Houtepen en ik werk als Intern Begeleider bij basisschool Hartevelden. Tijdens een training ben ik in aanraking gekomen met K!NDT. Ik was al bekend met Praat+teken en vond het meteen een super interessante uitbreiding. Waar Praat+teken gaat over school, pakt K!NDT alles mee. Je kijkt naar het gehele kind op alle ontwikkelgebieden. Daarmee leek het me ook meteen meer geschikt voor Schoolmaatschappelijk werk, dan voor mij al Intern Begeleider. Wij zijn onderwijs. Als het verder gaat wil je samenwerken met partners die daar in zijn gespecialiseerd.”

“Wanneer we een situatie tegenkomen die niet alleen school gerelateerd is gebruik ik nu zelf de Kansencirkel en de K!NDT cirkel. Daarnaast denk ik zeker dat dit een meerwaarde is voor ons ondersteuningsteam. Dat is de volgende stap.

Zodra er nu een aanleiding is om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan leg ik ouders eerst uit wat K!NDT en de Kansencirkel is en wat we gaan doen. Met hun toestemming ga ik daarna in gesprek met het kind.

Een tip die ik je graag meegeef is dat ik het belangrijk vind dat het kind ook weet waar deze manier van in gesprek gaan met elkaar vandaan komt. Dit leg ik uit met het vel van ‘de verbindende principes’, de Kansencirkel en de K!NDT cirkel. Daar krijg je ook tips voor in de training.

Na met het kind gesproken te hebben spreek ik de ouders en bespreken we hoe het met hun kind gaat op alle ontwikkelgebieden. Een voor een. Als het kind mij toestemming heeft gegeven om het invulblad aan de ouders te laten zien dan doe ik dat.

Het helpt om op deze manier in gesprek te gaan met ouders en de leerkracht. Je bekijkt het kind veel breder, vanuit een helikopterview. Het is een mooie eyeopener van waaruit samen volgende stappen gezet kunnen worden. We kijken op welk gebied iets nodig is en wat een opening kan bieden in de huidige situatie.”

Dichtbij in de klas en Team Op Maat vanuit Sterk Huis

Wij zijn Denise Jacobs en Christel Heeren. We werken bij Sterk Huis en zijn partners van het onderwijs. Wij zijn in School actief en werken met kinderen en hun hele netwerk (iedereen voor het kind belangrijke mensen). Dat doen wij vanuit ‘Dichtbij in de Klas’ en ‘Team op Maat’.

Kinderen horen onderdeel te zijn van hun eigen ontwikkeling en vanuit deze gedachte worden wij er blij van als een kind zelf aan het roer mag staan.

Wij staan achter de manier waarop K!NDT over kinderen praat en denkt, sterker nog dit is voor ons een feest van herkenning. Hierdoor staat een kind altijd in het middelpunt!

Van hieruit gedacht, krijgt bij ons het kind een stem in wat er nodig is om de ontwikkelingskansen te vergroten. Ook wanneer het komt tot behandeling, staat het vergroten van kansen en het kind en zijn behoeften hierin centraal. Regelmatig gebruiken wij de K!NDT cirkel hiervoor als middel.

Door op deze manier te werken laten kinderen en hun ouders hun stem, wensen en ideeën horen. Het geeft hen de mogelijkheid om woorden te geven aan wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Hiermee staan zij ook echt aan het roer van hun proces.

Het allerbelangrijkst vinden wij dat er door iedereen dezelfde taal wordt gesproken zodat alle betrokkenen elkaar goed kunnen begrijpen. En dat er een gezamenlijk startpunt is. Onze ervaring is dat ouders het erg waarderen als er op deze positieve manier aandacht (denken in kansen en mogelijkheden) voor hun kind is en staan op deze manier open voor de ondersteuning en behandeling die dan onder andere op school wordt ingezet.

Het belangrijkste in onze ogen is om het gewoon te gaan doen en gaandeweg van elkaar, maar zeker ook van kinderen te leren!
Daarbij helpt het enorm als je op zoek gaat naar concrete voorbeelden en successen.

Ons enthousiasme om op deze manier te werken heeft intussen ook onze collega’s bereikt. Inmiddels hebben we onze collega’s meegenomen in deze manier van werken

Ouders, onderwijs en jeugdzorgen werken samen op scholen aan de beste kansen voor kinderen. De hulpverleners van Sterk Huis komen naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voortgezet onderwijs, als er behoefte is aan extra kennis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren. Op deze pagina kun je meer lezen over hoe we samenwerken met kinderopvang en onderwijs Onderwijs – Sterk Huis